Jibril Al Amin As di Ghadir Khum :

" Rasul (umat) ini telah mengikat perjanjian abadi setiap Mukmin yang tiada yang akan berpaling kecuali tidak Percaya Tuhan "

December 6, 2008

Hari Raya Terbesar

Al Ghadir adalah hari raya terbesar setelah Idul Fitri dan Adha

Karena Al Ghadir adalah Hari disempurakannya ISLAM
- Imam Jafar As Shodiq AS

Pengangkatan Khalifah ALLAH…

Pengangkatan khalifah Nabi saw itu terjadi tatkala beliau dan rombongan jemaah haji dalam perjalanan pulang mereka dari haji Wada’. Ketika itu, beliau mengumpulkan semua jemaah haji di satu tempat yang dikenal dengan nama “Ghadir Khum”. Pada kesempatan itu, beliau menyampaikan khutbahnya yang panjang. Kepada kaum muslimin beliau bertanya:

“Bukankah aku ini lebih utama daripada diri kalian sendiri?”

Serempak mereka menjawab:

“Benar, ya Rasulullah ….”

Kemudian Nabi saw memegang tangan Ali bin Abi Thalib as dan mengangkatnya di hadapan mereka semua, lalu berkata, “Barang siapa yang menjadikan aku ini sebagai pemimpinnya, maka sungguh Ali adalah pemimpinnya.”

Dengan demikian, Nabi saw telah menetapkan wilayah Ilahiyah itu atas Imam Ali as. Segera setelah itu, seluruh kaum muslimin yang hadir di tempat itu bangkit membaiatnya. Di antara mereka, tidak ketinggalan pula khalifah kedua, Umar bin Khattab. Kepadanya Umar mengucapkan selamat dan berkata, “Engkau beruntung sekali wahai Ali. Kini engkau telah menjadi pemimpinku dan pemimpin seluruh masyarakat yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan.”

Pada hari yang agung tersebut, turunlah ayat yang berbunyi, “Pada hari ini telah Aku sempurnakan agama kalian, dan telah Aku lengkapi pula nikmat-Ku atas kalian, dan Aku pun rela Islam sebagai agama kalian.

Dengan turunnya ayat ini, Rasul saw mengucapkan takbir lalu berkata, “Kesempurnaan kenabianku dan kesempurnaan agama Allah itu terletak pada wilayah Ali sepeninggalku.”

Seorang ulama Ahlusunah terkemuka bernama Al-Juwaini menukil sebuah riwayat, “Ketika ayat tersebut turun, Abu Bakar dan Umar berkata, ‘Ya Rasul Allah, apakah kepemimpinan ini dikhususkan untuk Ali?’

Rasul menjawab, 'Ya, wilayah (kepemimipinan) ini diturunkan untuknya dan untuk para washi-ku sampai Hari Kiamat.’

Lalu kedua nya berkata lagi, ‘Ya Rasul Allah, jelaskanlah kepada kami siapa sajakah mereka itu?’

Beliau menjawab, ‘Mereka itu adalah Ali, ia adalah saudaraku, wazirku, pewarisku, washiku dan khalifahku bagi umatku, dan dialah wali (pemimpin) setiap mukmin sepeninggalku, kemudian setelahnya adalah cucuku Al-Hasan, kemudian cucuku Al-Husein dan kemudian sembilan orang dari putra-putra keturunan Al-Husein secara berurutan. Al-Qur’an senantiasa bersama mereka, sebagaimana mereka selalu bersama Al-Qur’an, keduanya itu tidak akan pernah berpisah hingga mereka menjumpaiku di telaga Surga."

[Ghayatul Maram, bab 58, hadis ke-4.]


Umar dan Abu Bakar Beri Selamat Pada 'Ali di Ghadir Kum

Sesudah itu 'Umar bin Khaththab datang bersama jemaah menemui 'Ali dan 'Umar berkata: 'Alangkah bahagianya Anda (hani'an laka) wahai Ibnu Abi Thalib, Anda menjadi maula setiap mu'min dan mu'minat!' Dan di riwayat lain: 'Beruntung Anda (bakhin bakhin laka) wahai Ibnu Abi Thalib!'. Dan dalam riwayat lain: 'Beruntungnya 'Ali! (bakhin ya 'Ali) engkau menjadi maula kaum mu'minin dan mu'minat!

Ada dengan lafal: "Hani'an laka yabna Abi Thalib! ashbahta wa amsaita maula kulli mu'minin wa mu'ininat!" (Selamat bagimu, hai Ibnu Abu Thalib, engkau telah menjadi maula setiap mu'min dan mu'minat). Ada dengan lafal: "Hani'an laka, ashbahta wa amsaita maula kulli muminin wa muminat!" (tanpa yabna Abi Thalib). Ada "Amsaita yabna Abi Thalib maula kulli mu'minin wa mu'minat yang punya arti sama. Ada "Hani'an laka yabna Abi Thalib, ashbahta maulaya wa maula kulli mu'minin wa mu'minat" (Selamat ya Ibnu Abi Thalib, engkau telah menjadi maulaku dan maula setiap mu'min dan mu'minat). Ada yang berlafal: "Bakhin, bakhin yabna Abi Thalib! yang punya arti serupa. Ada pula dengan lafal: "Bakhin ya aba'l Hasan.. (Selamat ya ayah dari Hasan..!). Ada lagi: "Thuba laka ya abal Hasan.. (Beruntung Anda, ya ayah dari Hasan!). Ada pula: "Bakhin, bakhin laka ya aba'l hasan" (Selamat ya ayah dari Hasan!)

[Syawahid at-Tanzil, jilid 1, hlm. 101. Untuk lafal terakhirlihatlah Musnad Ahmad, jilid 4, hlm. 281, Sunan Ibnu Majah, Bab Fadhail 'Ali dan Muhibbuddin Thabari, Ar-Riyadh an-Nadhirah, hlm. 169. Lihat juga Ibnu Katsir, Tarikh, jilid 5, hlm. 210.]

Mengenai pidato Rasul Allah saw di Ghadir Khumm bila dirangkaikan dari catatan-catatan sejarahwan dan 'ulama Sunni. Sumber-sumbernya hampir tidak terhitung jumlahnya dan barangkali memerlukan beberapa buku terpisah untuk membicarakannya. Mengenai pidato Rasul Allah di Ghadir Khumm, L. Veccia Vaglieri berkata:

Akan tetapi pasti bahwa Muhammad telah berbicara di tempat ini dan mengucapkan kalimat terkenal tersebut karena laporan peristiwa ini telah terpelihara dalam bentuk singkat atau dalam bentuk terinci, bukan hanya oleh al-Ya'qubi yang terkenal bersimpati pada 'Ali, tapi juga dalam kumpulan-kumpulan hadis yang dianggap shahih, terutama dalam Musnad Ibnu Hanbal; dan hadis-hadis adalah demikian banyak dan teruji demikian baik dari berbagai-bagai isnad, sehingga tidak mungkin menolaknya.

[ "Ghadir Khumm", Encyclopedia of Islam, New Edition, Leiden 1965, jilid 3, hlm. 993-994.]

Husain al-Mahfuzh, dalam penelitiannya tentang Ghadir Khumm, mendapatkan catatan-catatan yang paling sedikit dari 110 Sahabat Nabi, 84 tabi'in, 355 ulama, 25 ahli sejarah, 27 ahli hadis, 11 mufasir, 18 ahli ilmu kalam dan 5 ahli bahasa dalam bukunya Tarikh asy-Syiah.

[al-Amini, al-Ghadir, jilid 1, hlm. 3, 158.]0 comments:

Enter Your email to Get Update Articles

Delivered by FeedBurner

Random Articles

Powered by Blogger.

Recent Comments

" Pro-Log for the Light Of AT TSAQOLAIN "

  © Free Blogger Templates Cool by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP