Jibril Al Amin As di Ghadir Khum :

" Rasul (umat) ini telah mengikat perjanjian abadi setiap Mukmin yang tiada yang akan berpaling kecuali tidak Percaya Tuhan "

January 23, 2009

Fitnah Atas Syiah Perspektif Sejarah


Abdullah ibn Saba': Fitnah Kubra Terhadap Syi'ah


Tuduhan bahwa madzhab syiah adalah ajaran Yahudi yang bernama Abdullah bin Saba' telah lama didawankan mayoritas masyarakat Islam dan mereka mengatakan bahwa syiah adalah ajaran Yahudi Abdullah ibn Saba' yang berpura-pura memeluk Islam tetapi bertujuan untuk menghancurkan pegangan aqidah umat Islam.

Allamah Murtadha Askari dalam Kitab susunannya telah meredaksikan detil bahwa satu satunya jalur cerita ibn saba dari versi sunni adalah bersumber dari Al-Tabari (w.310H/922M), Ibn Asakir (w571H/1175M), Ibn Abi Bakr (w741H/1340M) dan al-Dhahabi (w747H/1346M).

Para Sejarawan ini mengambil cerita Abdullah ibn Saba' dari satu sumber yaitu Saif ibn Umar dalam bukunya al-Futuh al-kabir wa al-riddah dan al-Jamal wal-masir Aishah wa Ali [Murtadha Askari, Abdullah ibn Saba' wa digar afsanehaye tarikhi, Tehran, 1360 H].

Saif adalah seorang penulis yang tidak dipercayai oleh kebanyakan penulis-penulis rijal seperti Yahya ibn Mu'in (w233/847H), Abu Dawud (w275H/888M), al-Nasai (w303H/915M), Ibn Abi Hatim (w327H/938M), Ibn al-Sukn (w353H/964M), Ibn Hibban (w354H/965M), al-Daraqutni (w385H/995M), al-Hakim (w405H/1014M), al-Firuzabadi (w817H/1414M), Ibn Hajar (w852H/1448M), al-Suyuti (w911H/1505M, dan al-Safi al-Din (w923H/1517M).

Abdullah ibn Saba', kononnya seorang Yahudi yang memeluk Islam pada zaman Uthman, dikatakan seorang pengikut Ali yang setia. Dia mengembara dari satu tempat ke satu tempat untuk menghasut orang ramai supaya bangun memberontak menentang khalifah Uthman. Saif dikatakan sebagai penyebar asas ajaran Sabaiyyah dan asas ghuluww (sesat).

Menurut Allamah Askari, keberadaan Abdullah ibn Saba' ini adalah hasil rekaan dan karangan Saif semata yang dia pula telah mencipta beberapa tokoh fiktif (Nama Nama Sahabat Fiktif - 150 orang fiktif), tempat dan kota khayalan. Dari cerita Saif inilah beberapa orang penulis dikemudian hari telah mengambil cerita Abdullah ibn Saba' tersebut seperti :

  1. Said ibn Abdullah ibn Abi Khalaf al-Ashari al-Qummi (w301H/913M) dalam bukunya al-Maqalat al-Firaq
  2. al-Hasan ibn Musa al-Nawbakhti (w310H/922M) dalam bukunya Firaq al-Shiah, dan Ali ibn Ismail al-Ashari (w324H/935M) dalam bukunya Maqalat al-Islamiyyin.
Allamah al-Askari mengatakan dalam keterangan penjelasannya dalam kitab beliau bahwa cerita Abdullah ibn Saba' yang terdapat dari riwayat syiah berasal dari Rijal oleh al-Kashshi. Al-Kashshi telah meriwayatkan dari Sa'd ibn Abdullah al-Ashari al-Qummi yang menyebut bahwa Abdullah ibn Saba' mempercayai kesucian Ali sehingga menganggapnya sebagai nabi. Mengikut dua riwayat ini, Ali AS memerintahkannya menyingkirkan fahaman tersebut, dan disebabkan keengganannya itu Abdullah ibn Saba telah dihukum bakar hidup-hidup (walau bagaimanapun menurut Sa'd ibn Abdullah, Ali As telah Mengusir Ibn Saba' ke Madain dan di sana dia menetap sehingga Ali AS menemui Syahadahnya. Pada ketika ini Abdullah ibn Saba' mengatakan Ali AS tidak wafat sebaliknya akan kembali semula ke dunia). Al-Kashshi, selepas meriwayatkan lima riwayat yang berkaitan dengan Abdullah ibn Saba' menyatakan bahwa tokoh ini didakwa oleh golongan Sunni sebagai orang yang pertama yang mengisytiharkan Imamah Ali AS.

Allamah Askari pun menyatakan bahwa hukuman bakar hidup-hidup adalah satu perkara bid'ah yang bertentangan dengan hukum Islam baik dalam madzhab Syi'ah atau Sunnah.

Kisah tersebut pula tidak pernah disebut oleh tokoh-tokoh sejarah yang masyhur seperti Ibn al-Khayyat, al-Yakubi, al-Tabari, al-Masudi, Ibn Al-Athir, ibn Kathir atau Ibn Khaldun. Peranan yang dimainkan oleh Abdullah ibn Saba' sebelum berlakunya peristiwa pembunuhan Uthman atau pada zaman pemerintahan Imam Ali AS telah tidak disebut oleh penulis-penulis yang terawal seperti Ibn Sa'd (w230H/844M0, al-Baladhuri (w279H/892M) atau al-Yaqubi.

Hanya al-Baladhuri yang sekali saja menyebut namanya dalam buku Ansab al-Ashraf ketika meriwayatkan peristiwa pada zaman Imam Ali AS berkata: " Hujr ibn Adi al-Kindi, Amr ibn al-Hamiq al-Khuzai, Hibah ibn Juwayn al-Bajli al-Arani, dan Abdullah ibn Wahab al-Hamdani - ibn Saba' datang kepada Imam Ali AS dan bertanya kepada Ali AS tentang Abu Bakr dan Umar..." Ibn Qutaybah (w276H/889M) dalam bukunya al-Imamah wal-Siyasah dan al-Thaqafi (w284H/897M) dalam al-Gharat telah menyatakan peristiwa tersebut. Ibn Qutaybah memberikan keterangan bahwa orang ini sebagai Abdullah ibn Saba'.

Sa'd ibn Abdullah al-Ashari dalam bukunya al-Maqalat wal-Firaq menyebutkan namanya sebagai Abdullah ibn Saba' pengasas ajaran Saba'iyyah - sebagai Abdullah ibn Wahb al-Rasibi. Ibn Malukah (w474H/1082M) dalam bukunya Al-Ikmal dan al-Dhahabi (w748H/1347M) dalam bukunya al-Mushtabah ketika menerangkan perkataan 'Sabaiyyah ', menyebut Abdullah ibn Wahb al-Saba'i, sebagai pemimpin Khawarij. Ibn Hajar (w852H/1448M) dalam Tansir al-Mutanabbih menerangkan bahawa Saba'iyyah sebagai ' satu kumpulan Khawarij yang diketuai oleh Abdullah ibn Wahb al-Saba'i'. Al-Maqrizi (w848H/1444M) dalam bukunya al-Khitat menamakan tokoh khayalan Abdullah ibn Saba' ini sebagai 'Abdullah ibn Wahb ibn Saba', juga dikenali sebagai Ibn al-Sawda' al-Saba'i.'

Allamah Askari mengemukakan rasa keheranannya bahwa tidak seorang pun dari para penulis tokoh Abdullah ibn Saba' ini menyertakan nasabnya - satu perkara yang agak ganjil bagi seorang Arab yang pada zamannya memainkan peranan yang penting. Dikarenakan para Penulis sejarah Arab tidak pernah gagal menyebutkan nasab bagi kabilah-kabilah Arab yang terkemuka pada zaman awal Islam tetapi dalam kisah Abdullah ibn Saba' , yang dikatakan berasal dari San'a Yaman, tidak dinyatakan kabilahnya.

Allamah Askari yakin bahawa Ibn Saba' dan golongan Sabai'yyah adalah satu cerita khayalan dari Saif ibn Umar yang ternyata turut menulis cerita-cerita khayalan lain dalam bukunya. Walau bagaimanapun, nama Abdullah ibn Wahb ibn Rasib ibn Malik ibn Midan ibn Malik ibn Nasr al-Azd ibn Ghawth ibn Nubatah in Malik ibn Zayd ibn Kahlan ibn Saba', seorang Rasibi, Azdi dan Saba'i adalah pemimpin Khawarij yang terbunuh dalam Peperangan Nahrawan ketika menentang Imam Ali AS.

Nampaknya kisah tokoh Khawarij ini telah diambil oleh penulis kisah khayalan itu untuk melukiskan watak khayalan yang menjadi orang pertama mengiystiharkan Imamah Ali AS. Watak ini tiba-tiba muncul untuk memimpin pemberontakan terhadap khalifah Uthman, menjadi dalang mencetuskan Perang Jamal, mengisytiharkan kesucian Ali AS, kemudian dibakar hidup-hidup oleh Ali AS atau diusir oleh Ali AS dan tinggal dalam buangan selamanya setelah kewafatan Imam Ali AS, mengisytiharkan kesucian Ali AS dan Ali akan hidup kembali dan orang yang pertama bercakap dengan lantang tentang musuh-musuh Ali AS.

Menurut Allamah Askari, perkataan Saba'iyyah adalah berasal-usul sebagai satu istilah umum untuk kabilah dari bahagian selatan Semenanjung Tanah Arab yaitu Bani Qahtan dari Yaman. Kemudian disebabkan banyak daripada pengikut-pengikut Imam Ali bin Abi Talib AS berasal dari Yaman seperti Ammar ibn Yasir, Malik al-Ashtar, Kumayl ibn Ziyad, Hujr ibn Adi, Adi ibn Hatim, Qays ibn Sa'd ibn Ubadah, Khuzaymah ibn Thabit, Sahl ibn Hunayf, Uthman ibn Hunayf, Amr ibn Hamiq, Sulayman ibn Surad, Abdullah Badil, maka istilah tersebut ditujukan kepada para penyokong Ali AS ini.

Ziyad ibn Abihi pada suatu ketika mendakwa Hujr dan teman-temannya sebagai 'Saba'iyyah.' Ziyadpun menggunakan istilah sabaiyah kepada Mukhtar dan para sahabat setianya yang juga berasal dari Yaman. Setelah jatuhnya Bani Umayyah. Istilah Saba'iyyah telah disebut dalam ucapan Abu al-Abbas Al-Saffah, khalifah pertama Bani Abbasiyyah, ditujukan kepada golongan Syi'ah yang mempersoalkan hak Bani Abbas sebagai khalifah.

Walau bagaimanapun Ziyad mahupun Al-Saffah tidak mengaitkan Saba'iyyah sebagai golongan yang sesat. Malahan Ziyad gagal mendakwa bahawa Hujr bin Adi dan teman-temannya sebagai golongan sesat. Istilah Saba'iyyah diberikan maksudnya yang baru oleh Saif ibn Umar pada pertengahan kedua tahun Hijrah yang menggunakannya untuk ditujukan kepada golongan sesat yang kononnya diasaskan oleh tokoh khayalan Abdullah ibn Saba'.

Disadur dari situs shia susunan Abu Ashbal, Editing dan Olah bahasa oleh Radhi
(Terjemahan dari Jurnal Al-Tawhid, Vol.IV, No.4, 1407H, hlm.158-160)6 comments:

zamzuri Jan 31, 2009, 10:38:00 PM  

salam.mudah-mudahan apa yang anta lakukan mendapat keberkatan dari yang maha Esa..

Ar Radhi Feb 1, 2009, 12:43:00 AM  

'Alaykummussalam wa Rohmah.. Alhamdulillahi Ta'ala.. Terima kasih atas doanya.. :)

Al-Manar May 27, 2009, 7:42:00 AM  

kenapa memilih fahaman syiah sedangkan fahaman sunni lebih sahih.bagaimana kalau saya katakan sekiranya benar sahabat2 nabi telah tidak mengikut wasiat untuk memberi jawatan khalifah kepada ali, bermakna Nabi kita Muhammad s.a.w. bukanlah nabi yang agung tetapi seorang nabi yang gagal kerana dikelilingi oleh sahabat2 yang khianat, tamak kuasa, menjadi punca perpecahanumat kepada syiah dan sunni.fikir2kan sebaik-baiknya.kalau mengikut fahaman sunni, hal ini tak timbul, malah dilihat baginda berjaya mentarbuyah umat arab jahiliyah dengan baik, cuma belakangan ada berlaku perselisihan, itu biasa, selesaikan mengikut al-quran dan al-hadis.tak akan bertemu titik pertemuan antara syiah dan sunni di dalam pokok agama iaitu aqidah, bercelaru, tetapi di dalam fikah, kita bole berbeza pendapat......fikir2kan pak bakaggggg....

Ar Radhi May 27, 2009, 10:01:00 AM  

Sesungguhnya Kami tidak memilih faham Syiah, namun membangkitkan tingkatan fitrah diri sebagai Seorang Syiah Ali As, Basic semua muslim adalah Syiah, tinggal bagaimana dia mau menaikkan levelnya atau tidak. Bila mau meningkatkan maka ia akan disebut Mukmin (Al Karim menyanjungnya dengan Hai Orang Orang yang beriman)

Saya malah berharap anda berkenan menjabarkan bagaimana Cara Seluruh sahabat menjalankan wasiat Nabi di Ghadir Kum, sedangkan kita saksikan bagaimana perpecahan Umat dimulai dengan Jamal dan timbul 73 golongan karena tingkat fanatisme pada sahabat melebihi ketaatannya pada ALLAH AWJ dan Rasul Nya Saww.

Syiah dan Sunni tidak banyak bedanya, karena Basic Sunni adalah Ajaran Imam Ali As, sebagai Pintu menuju Rasul Saww.

Namun tingkat furu akan meruncing manakala bertemu sunni yang fanatik sehingga tidak bisa membedakan berbagai maqom sahabat.

Bila dalam Kampus, seorang siswa bodoh karena ia memilih tuk jadi bodoh saya rasa bukan salah dosennya..

Dalam Al Baqoroh ayat 256 :

"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. "

setelah disampaikan kebenaran, seseorang boleh memilih mau ikuti dan samina wa athona pada kebenaran ataukah tetap di jalan kegelapan.

dan setiap pilihan hanya dipikul di pundak masing masing..

Kecintaan Rasul pada Umatnya melebihi kecintaan seorang anak pada ibunya.. namun seperti yang ALLAH AWJ sampaikan pada NabiNya Saww.. la'allaka baa khi'un nafsaka an la yakuunuu mukminuun" (Jangan kau binasakan dirimu wahai Muhammad hanya karena mereka tidak mau beriman)- QS Asyuara ayat 3

Oleh karenanya setiap gerak langkah sahabat adalah kesalahan mereka sendiri, sama seperti kesalahannya para murid yang menolak mengikuti arahan Gurunya...

Al-Manar May 27, 2009, 5:45:00 PM  

kita akan bertemu lagi di lain masa, sekarang saya sibuk untuk berforum tapi apa asasnya sedara mengatakan "basic semua muslim adalah syiah" kerana saya mencintai Rasullullah s.a.w dan semua para sahabat yang diredhai termasuk syaidina ali r.a.ini yang membezakan sunni dari syiah.......kita jumpa lagi

Ar Radhi May 29, 2009, 10:40:00 AM  

Petunjuk pertama :

Setiap Muslim Sholat menghadap Ka'bah sebagai representasi mengikuti Imam Ali As. Karena imam Ali as adalah satu satunya manusia yang lahir di dalam Ka'bah

hadithnya : Ana madinatul Ilmi wa Aliyyun babuha, faman aradha maninata wal hikmata yatiha min babiha

jelas bahwa seluruh muslim 'basic' nya adalah Syiah Ali As, perbedaannya sadar atau tidak.

masih ada beberapa petunjuk lainnya..

insya ALLAH...

Enter Your email to Get Update Articles

Delivered by FeedBurner

Random Articles

Powered by Blogger.

Recent Comments

" Pro-Log for the Light Of AT TSAQOLAIN "

  © Free Blogger Templates Cool by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP